Nerea Apodaka, “Agalma

.

Nerea Apodaka, “Agalma

Nerea Apodaka, “Peregrina

.

.

Nerea Apodaka, “República

Nerea Apodaka, “Ishtar

.

.

NEREA APODAKA

S T A T E M E N T

Abangoardietatik abiatuta, sistema artistiko eta kulturalaren bidez guztiz etxekotutako eta bildots bilakatutako proiektu bukaezin gisa, artistak gaur egun historia irakurtzeko eta bere baliabide artistikoarekiko logika kontziente batekin lan egiteko aukera du. Sorkuntza etiko eta estetikoak hainbat adierazpen diskordante sortzen dituzte ikusleen artean, gaitzezpen eta onarpen zein egiarekiko higuinetik, zentsura eta polemika, gaur egun irizpiderik gabeko iritzi-hezitzaile handiena den prozesu mediatizatura; baina, batez ere, sistema kapitalistaren botere handiena. Hirurogeiko hamarkadan “medioa mezua da” esaten bazen, gaur egun medioa boterea dela esan genezake.

Ideia espezifiko batetik baino, hainbat ideiaren arteko tentsioaren bidez, kezka pertsonalak eta gizarte-iruditeria oinarri gisa hartuta lan egitea interesatzen zait. 2010. urteaz geroztik, Arte Plastikoetako Batxilergoa ikasten hasi nintzenetik, irudikapen ereduak eta diziplina-ordenak berrikustea, zalantzan jartzea zein agerian uztea interesatu zait. Ez zait interesatzen baliabide espezifiko bat, baizik eta lanerako gehien komeni zaidana. Horregatik, urteetan zehar marrazkiak, pinturak, eskulturak, grabatuak eta argazkiak egiten aritu naiz. Urte asko dira margotzeari utzi niola, horretan geratu bainintzen, margotzen, eta beste gauza batzuez hitz egiten ari nintzen, besteak beste, pinturaren historiaz.

Erabiltzen ditudan baliabide plastikoen artean, aurkako kontzeptuen arteko tentsioa sortu nahi dut, berriz pentsatu nahi ditut jatorriak, leku komunak, hala nola: morala eta printzipio onak, gustua, sublimea, normala eta zuzena dena, guztien ongia eta sentikortasuna, edertasuna eta hoztasuna, arraroa, eroa, zaharkitua, absurdua eta askatasuna, zoria eta arraza, estetika eta etika. Ez dut tentsiorik sortzen, ideiak tentsioan jartzen ditut. Ez dut uste ideiak dituen eta jendeari transmititu behar dizkion profeta naizenik. Ez dut inori nola pentsatu behar duen esateko asmorik, Artea ez doa hortik. Pertsona gisa gauza batzuek kezkak eragiten dizkidate, erakarri egiten naute, eta horiek tentsioan jartzea bilatzen dut; bizi garen kontraesan horiek nabarmentzeko edo, besterik gabe, gozatzeko. Nik Arte deitzen diot horri, gogoko dut.

.

.

Nire kasuan, batetik, erositako, oparitutako, aurkitutako edo oinordetzan jasotako objektuak osatzen ditut, eta, bestetik, nire eskuek egindako gauzak sortzen ditut, formak aurkitzeko metatzen eta pilatzen direnak. Jainkotiarra dena objektuen koherentziarekin agertzen da, mini-collage bertikalak bezalakoak dira, umorearen arabera mihiztatuak, afrikar inspiraziokoak izan daitezke, baina, batzuk, milaka urteko materialak dituzte, korala kasu, txinatar merkataritzak sortutako piezekin batera kokatuak, mendebaldeko masek kontsumitzeko asmoz. Nire irudi totemiko eta feitiçoen (pieza txikiei horrela esaten diet) arrazoietako bat, garai mitiko edo egungo izaki jainkotiarrak agerian uzten da; idolo sinbolikoak berragertarazten dituzte, batez ere forma bat eta gauza bat direnak. Irudi horiek, niretzat, debozioa adierazteko modurik eraginkorrenetako bat dira. Prozesu honek sakratua, totema eta bere zero gradua, fetitxea, nahasten ditu. Nire helburua ez da jada existitzen den figura errebelatzea, baizik eta ordena magiko bateko zerbait bilatzea.

Giza funtzionamenduko mekanismo ezkutu batzuen garrantziari buruzko ikerketa da. Gorputz-objektuekin egindako lana hau, erakarpen eta sedukzio mekanismoetatik abiatuta, kultura-eremu inkontzienteetatik egiten diren elkarketen arabera, erabilera eta esanahi desberdinak izan ditzake; argitara eman nahi eta ezkutuan jarraitzen duten gorputz-objektuak.

Nerea Apodakaren web-orrialdea: www.nereapodaka.com

***

Nerea Apoakaren inguruko euskarazko testua artistak bidalitako testu honetatik dago euskaratua eta moldatua.

S T A T E M E N T

Partiendo de las vanguardias como proyecto inconcluso totalmente domesticado y acorderado, decordero, por el sistema artístico y cultural el artista hoy tiene la posibilidad, la capacidad de leer la historia y trabajar con una lógica consciente del medio en el que se desenvuelve . Está implícito que la creación ética y estética genera diversas manifestaciones discordantes entre sus espectadores las cuales van desde el rechazo y la versión a la aceptación y la reflexión, la censura y la polémica hasta proyectar el proceso mediatizado el cual es hoy el mayor formador de opinión sin criterio, pero sobre todo, el mayor poder del sistema capitalista. Si en los sesenta se decía que el “medio es el mensaje” hoy podríamos decirque el medio es el poder.

Más que una idea específica me interesa trabajar a partir de un conjunto de inquietudes personales y del imaginario social mediante la tensión entre varias ideas. Desde 2010 que empecé el Bachillerato de artes plásticas me ha interesado interrogar, revisar, poner en duda, en evidencia los modelos de representación y órdenes disciplinares. No me interesa un medio específico, sino que discurro a partir de lo que más convenga para el trabajo. Por eso durante años vengo realizando dibujos, pinturas, esculturas, grabados y fotografías. Hace muchos años que dejé de pintar porque me quedé en eso, pintando, y estaba hablando de otras cosas que son, entre otras, la Historia de la pintura.

Entre los recursos plásticos que utilizo busco generar una tensión entre conceptos opuestos, así como volver a repensar orígenes, lugares comunes, como la moral y los buenos principios, el gusto, lo sublime,lo normal y lo correcto, el bien común y la sensibilidad, la belleza y la frialdad, lo raro, loco, obsoleto, el absurdo y la libertad, el azar y la raza, la estética y la ética. No creo tensiones sino que pongo ideas en tensión. Tampoco me considero una profeta que tenga ideas y deba transmitírselas a la gente. No pretendo decir a nadie cómo pensar, el Arte no va de eso, sino que como persona hay cosas que me causan inquietudes, me atraen, y busco ponerlas en tensión para resaltar esas contradicciones en las que vivimos, o simplemente para disfrutarlas. Yo llamo a eso Arte, me gusta.

En mi caso constituyo objetos por un lado comprados, regalados, encontrados o heredados, y por otra parte, cosas hechas por mis manos que se amontonan y amasijan para encontrar formas. Lo divino aparece con la coherencia de los objetos, son como mini-collages verticales que son ensamblados dependiendo de el humor, pueden ser de inspiración africana pero algunos contienen materiales milenarios, como el coral, situados junto con piezas producidas por el comercio chino con el fin de ser consumido por las masas occidentales. Una de las razones de mis figuras totémicas y feitiços (denomino así a las piecitas pequeñas) es la de revelar deidades del tiempo mítico y/o contemporáneo, hacen reaparecer ídolos simbólicos, que son ante todo una forma y una cosa; estas figuras son para mí una de las maneras más eficaces para la expresión de la devoción. Este proceso interroga lo sagrado, el tótem y su grado cero, el fetiche. Pero no buscando revelar la figura ya existente sino buscando algo de un orden mágico.

Una investigación en torno a la importancia de ciertos mecanismos ocultos de funcionamiento humano. Un trabajo con cuerpos objetuales que podrían tener diverso uso y significado con asociaciones que se realizan desde lugares culturales inconscientes, desde mecanismos de atracción y seducción que se resisten a ser desvelados y permanecen ocultos.

.

C C – B Y – S A 4.0

Humanitate Digitalen inguruan euskarazko ikerketa sustatzeko proiektu aukeratua (2020)